สร้างเยาวชนต้นแบบ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ สร้างเยาวชนต้นแบบ (เยาวชน 4.0) พร้อมบรรยาย “จากศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเ

จังหวัดนครปฐม – ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง “จากศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเยาวชน” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเยาวชนต้นแบบ (เยาวชน 4.0) จัดโดยชมรมคนรักในหลวง จังหวัดนครปฐม ร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐม โดยนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม, นายสามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย, นางสาวยุพิน ดุษิยามี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐมและประธานกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดนครปฐม, กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย, คณะครู ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 29 แห่ง, นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าร่วมกว่า 400 คนม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ดี เพื่อให้เด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐมได้กระทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ซึ่งทรงเป็นที่รักดั่งดวงใจของคนไทยทั้งชาติ โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดนครปฐม เข้ารับการอบรมพัฒนาให้เป็นคนดีที่มีความรู้ความสามารถ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีจิตอาสา รู้เท่าทันเทคโนโลยี ตลอดจนมีบุคลิกภาพของความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนและผู้ใกล้ชิด ขยายไปสู่เพื่อนต่างสถานศึกษาและสังคมต่อไป นับว่าเป็นโครงการที่สนองพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพราะพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนมาก และถือเป็นเรื่องอันดับแรกที่จะต้องทำเพื่อพัฒนาประเทศ รวมทั้งมีความหวังให้ทุกสถานศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมในที่สุดเชื่อมั่นว่าการเริ่มต้นดำเนินโครงการสร้างเยาวชนต้นแบบ (เยาวชน 4.0) ในจุดเล็ก ๆ นี้ หากช่วยกันขยายผลกันทีละคนสองคนอย่างต่อเนื่อง อีกไม่ช้าไม่นานก็จะมีเยาวชนต้นแบบกระจายอยู่ในสถานศึกษาและสังคมทั่วประเทศอย่างแน่นอน


ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ มีความพยายามสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยได้ดำเนินโครงการโรงเรียนและสถานศึกษาคุณธรรม ภายใต้กรอบแนวคิด 5 ประการ กล่าวคือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม พร้อมทั้งน้อมนำพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ซึ่งมีความห่วงใยเรื่องการศึกษาและลูกหลานเยาวชน ประสงค์จะเห็นการเสริมสร้างชาติด้วยความรู้ ลูกหลานมีสัมมาชีพสุจริต ตลอดจนยึดมั่นหลักคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต โดยนำสู่แผนการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไปนอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังได้มีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้สอดรับกับนโยบาย THAILAND 4.0 ของรัฐบาล โดยได้คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบด้าน เพื่อสร้างเด็กที่ดีและมีความพร้อมสู่ยุคใหม่ ทั้งในเรื่องของความทันสมัยของศาสตร์และวิชาการต่าง ๆ การปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล ที่เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน ทั้งในเรื่องการทำงาน การเรียน การอยู่ในสังคม เป็นต้น ซึ่งจะขอเน้นย้ำถึงการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะการโพสต์ การแชร์ทางเฟซบุ๊ก ควรเอาอย่างอารยสังคมหรือประเทศที่เจริญแล้ว ที่ใช้เฟซบุ๊กด้วยความสำนึกรับผิดชอบ (Responsibility) ผ่านการคิดใคร่ครวญก่อนที่จะโพสต์ โดยเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องมีกฎมีระเบียบมาบังคับ นั่นจึงจะถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างอารยชน ใช้อย่างรู้เท่าทัน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง โรงเรียน และสังคมมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น การแชร์ข้อมูลวิชาการ การค้นคว้าหาความรู้ การส่งเสริมโครงงานและกิจกรรมความดีงามของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เป็นต้น
โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้ร่วมพิธีเปิดอาคารเกียรติยศของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย พร้อมเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณ ณ บริเวณอาคารเกียรติยศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย และกล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า ถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างมาก ที่มีการปรับปรุงอาคารเกียรติยศของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ซึ่งเป็นอาคารไม้ ทรงปั้นหยา 2 ชั้น ให้มีความแข็งแกร่งมั่นคง เพื่อเป็นรากฐานและแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนดังนั้น ในนามของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ในนามกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณตลอดจนศิษย์เก่า นำโดยนายสุชาติ วิบูลมงคล ศิษย์เก่าและกรรมการสถานศึกษา ร่วมกับศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และภาคเอกชน ได้ให้การสนับสนุนการปรับปรุงอาคารเกียรติยศ ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ให้มีความแข็งแรงพร้อมยกพื้นสูงเพื่อความสง่างาม เหมาะสมกับการเป็นอาคารประวัติศาสตร์เก่าแก่ของโรงเรียน ที่ลูกหลานนักเรียน รวมทั้งครูอาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าทุกท่านมีความภาคภูมิใจในส่วนของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าแก่ เป็นโรงเรียนพระราชทานคู่บ้านคู่เมืองนครปฐมและประเทศไทย มากว่า 100 ปีแล้ว อีกทั้งเป็นโรงเรียนแห่งความภาคภูมิใจที่ช่วยสร้างบุคลากรอันมีคุณภาพให้กับประเทศในหลากหลายสาขาอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพรับราชการ ซึ่งจากการที่ตนได้มีโอกาสบรรยายแก่ข้าราชการใหม่ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ก็มักจะได้พบปะกับศิษย์เก่าโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยในหลายต่อหลายรุ่น จึงต้องขอชื่นชมไว้ ณ โอกาสนี้ เพราะแม้จะรู้ดีว่าอาชีพรับราชการ ต้องอาศัยผู้ที่มีความเสียสละ อุทิศทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ เพื่อทำงานถวายให้กับแผ่นดินและพระเจ้าแผ่นดิน ก็ยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจเข้ารับราชการ โดยมิได้ย่อท้อแต่อย่างใด
นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
21/9/2560

ยาวชน” ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม