สสวท. ประกวดภาพถ่ายดิจิทัล หัวข้อ “ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต”

 

นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ในโอกาสครบรอบ 200 ปี ชาลส์ ดาร์วิน นักธรรมชาติวิทยา ผู้ค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สสวท. จึงขอเชิญ ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งภาพถ่ายระบบดิจิทัลเข้าประกวด ในหัวข้อ “ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต” ลักษณะของภาพที่ส่งเข้าประกวด
ได้แก่ สิ่งมีชีวิตต่างๆได้แก่ คน สัตว์ พืช ตลอดไปจนถึงเห็ด รา ฯลฯ กำหนดรับภาพ
วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กรกฏาคม 2552 (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดทางไปรษณีย์ได้ที่สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา สสวท. 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (เขียนวงเล็บมุมซองว่า “ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด”) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2408
โทรสาร 0-2391-7261 หรือทางอีเมล์
vtinn@ipst.ac.th, pphua@ipst.ac.th
ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
http://www.ipst.ac.th/digitalphotocontest/