สสวท. ประกาศผลรางวัลในโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี 2553 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สสวท. ประกาศผลรางวัลในโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี 2553 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


          สสวท. ประกาศผลรางวัลในโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี 2553 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
          นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมมือกับธนาคารออมสิน ดำเนินการสอบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 นั้น โดยรางวัลเหรียญทอง ได้แก่
          1. Tanat Komolsiripakdi โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
          2. Phusit Wattanawongwibul โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
          3. กฤตกร กานติกูล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)
          4. Nattanan Watcharakasemsin โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
          5. Peerathat Sukpaisarn โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
          6. Nattanun Choketaworn โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
          7. Teerawat Limlungkarn โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
          8. Chatramongkol Pinthong โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
          9. Sivakorn Sanguanmoo โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
          10. Kittipoj Ngernyuang โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
          การสอบประเมินครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 148 ศูนย์สอบ ทั่วประเทศ มีนักเรียนเข้าร่วมการสอบ 59,000 คน โดยได้คัดเลือกข้อสอบจากประเทศเกาหลีใต้ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรคณิตศาสตร์ แล้วนำมาประเมินความสามารถด้านเนื้อหาเกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการ การวัด พีชคณิต เรขาคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประเมินระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลรางวัล ได้ที่เว็บไซต์ www3.ipst.ac.th
          รางวัลสำหรับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันระดับประเทศ ประกอบด้วย เหรียญทอง10 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เหรียญเงิน 20 รางวัล รางวัลละ 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เหรียญทองแดง 30 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ระดับจังหวัด จังหวัดละ 5 รางวัลทุนการศึกษา รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ถ้าผู้ได้รับรางวัลเป็นนักเรียนจากโรงเรียนที่เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียนของธนาคารออมสิน จะได้รับรางวัลเป็น 2 เท่าของที่ประกาศไว้ ถ้าโรงเรียนที่เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียนของธนาคารออมสินมีนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือ เหรียญทองแดง จะได้รับเงินสนับสนุนโรงเรียนละ 4,000 บาท


รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง


http://portal.ipst.ac.th/cs/ContentServer?c=IPSTNews&pagename=Spark/Page/RssContentDisplayLayout&cid=1290515336119


ที่มา : กรุงเทพฯ–7 ม.ค.–สสวท.