สอบถามความต้องการใช้อาคารสิ่งปลูกสร้างของสถานีถ่ายทอดวิทยุของบีบีซี