สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ประจำปี ๒๕๖๐

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ประจำปี ๒๕๖๐
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ประจำปี ๒๕๖๐
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า  บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุ กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.moe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๒๘๑๘๐๓๐, ๐๒๒๘๑๑๖๒๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
(นางสาวผุสดี เขตสมุทร)
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สป.
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว รำไพ จำปาทอง)
 นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 โดย นางสาว รำไพ จำปาทอง นักวิชาการพัสดุ

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 8/2560


๑.ชื่อโครงการ
โครงการบำรุงรักษาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (
e-Office) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สป.ศธ.

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
,๓๙๐,๐๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

เป็นเงิน
๘๑๐
,๘๓๓.๓๑ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยสามสิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Office) สัญญาจ้างเลขที่ ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙
จำนวนเงิน ๗๙๐
,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
ในระยะเวลาสัญญา ๖ เดือน

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)

  ๑.
นายอิทธิกร   ช่างสากล

  ๒. นายศุภชัย
สุขุมาลจันทร์

  ๓.
นายกิตติพงษ์ ปวงจักร์ทา

  ๔.
นายสุรเกียรติ  รัตนรอด

  ๕. นายณัฐพล
จุลเพ็ชร