สอบราคาจ้างพัฒนาแอพพลิเคชั่นสถิติการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

( สำเนา )

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง สอบราคาจ้างพัฒนาแอพพลิเคชั่นสถิติการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 

          
  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างพัฒนาแอพพลิเคชั่นสถิติการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล
ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
 ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน
ในวงเงินไม่น้อยกว่า
  บาท

                   
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน
ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพฯ
 
 วันประกาศสอบราคา
หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ ฝ่ายพัสดุ กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์
สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์
สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.moe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๒๘๑๘๐๓๐,๐๒๒๘๑๑๖๒๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

(นายอภิชาต กิตติวรรธนะ)

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์

สำนักอำนวยการ สป.

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


 

 

สำเนาถูกต้อง

 

(นางสาว รำไพ จำปาทอง)

 นักวิชาการพัสดุ

 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

 โดย นางสาว รำไพ
จำปาทอง นักวิชาการพัสดุ

 เอกสารสอบราคา เลขที่
16/2560


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

 1. ชื่อโครงการ  พัฒนาแอพพลิเคชั่นสถิติการศึกษา

  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สป.ศธ.

 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  812,500 บาท

 3. วันที่กำหนดราคากลาง
  (ราคาอ้างอิง)
    
  4  กรกฎาคม  2560

  เป็นเงิน 812,500 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)

 4. แหล่งที่มาของราคากลาง
  (ราคาอ้างอิง)
   

  ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด

 5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
  (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

  1. นายอาคม  ศาณศิลปิน

  2. นางสายพิณ   เชื้อน้อย

  3. นางสาวมยุรี   จี้ระมาตย์

    

ข้อกำหนดและเงื่อนไขขอบเขตงาน
(
TOR
: Terms of Reference)

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสถิติการศึกษา

—————————————-

1. หลักการและเหตุผล

           กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจุดเน้นสำคัญ นโยบาย
แนวทางหลักการดำเนินงานและโครงการสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
โดยกำหนดแนวทางหลัก :
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

           ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่รับผิดชอบ
การพัฒนาระบบคลังข้อมูลและฐานข้อมูลสารสนเทศ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลของกระทรวง
ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ดังนั้น
เพื่อให้การให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการให้บริการข้อมูลสถิติด้านการศึกษาที่สามารถให้บริการข้อมูลและสถิติทางการศึกษากับกลุ่มเป้าหมายได้ทุกที่
ทุกเวลา อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จึงจัดทำโครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสถิติการศึกษาขึ้น

 

2. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่น
ที่สามารถเรียกใช้ ประมวลผลและแสดงผลข้อมูลสถิติการศึกษา บนอุปกรณ์
Smart
Devices ได้

 

3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ผู้รับจ้างจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น
ดังนี้

3.1
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ดำเนินการนี้

3.2
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ

ของทางราชการ

3.3
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 2
ปี โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้หรือรับรอง

3.4
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีผลงานในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้งานและแสดงผล
ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา (
Smart Devices)
ที่ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ
iOS หรือ Android แล้วเสร็จสมบูรณ์อย่างน้อย 1 โครงการ โดยมีผลงานที่เป็นหนังสือรับรองแสดงให้เห็นผลสำเร็จของงาน
จากหน่วยงาน
ผู้ใช้ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่รับมอบผลงานแล้วเสร็จสมบูรณ์

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เป็นผู้พัฒนา
หรือติดตั้ง หรือผู้ผลิต และ/หรือจำหน่าย
หรือเป็นผู้แทนจำหน่าย
Software
และ/หรือ Hardware หรือ System
Integrator หรือผู้ทำหน้าที่
Implement โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย
ซึ่งไม่เป็นคนต่างด้าวตามมาตรา 4
ของ พ.ร.บ.
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เป็นพนักงานของผู้เสนอราคาที่ได้ทำงานประจำ
(
Full Time) อย่างน้อย 6 คน อยู่ด้วย โดยต้องระบุชื่อสกุล ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงานตำแหน่งต่างๆ ในโครงการ อย่างน้อย ดังนี้

 1. ผู้จัดการโครงการ
  สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาโท ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1
  0 ปี

 2. นักวิเคราะห์ระบบ
  สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 7 ปี

 3. นักพัฒนาโปรแกรม
  สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 7 ปี

 4. นักออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียหรืออินโฟกราฟฟิค
  สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 7 ปี

 5. ผู้ปรับเปลี่ยนรูปแบบและทำความสะอาดข้อมูล
  สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

 6. เจ้าหน้าที่ทำเอกสาร
  สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

ทั้งนี้
กระทรวงศึกษาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะสัมภาษณ์หรือตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เสนอ

3.7
บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (
eGovernment Procurement : eGP)
ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Top