สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561