สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม ๕ รายการ

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

 1. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 5
  รายการ

  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สป.

 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

  งบประมาณ
   975,
  400.-  บาท  (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

 3. วันที่กำหนดราคากลาง
  (ราคาอ้างอิง)
   
  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560         
   

  เป็นเงิน
  975,
  400.- บาท 
  (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

 4. แหล่งที่มาของราคากลาง
  (ราคาอ้างอิง)

  1. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ
   มีนาคม ๒๕๖๐

  2. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   ประจำปี พ.ศ. 2560               
   ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

 5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
  (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

  1.  นายศัจธร 
   วัฒนะมงคล       ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   สป.

  2.  นายอาคม 
   ศาณศิลปิน       นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

  3.  นายอิทธิกร ช่างสากล         นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

  4.  นายอภิเชษฐ์ 
   มั่นเกษวิทย์    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

  5.  นางสาวอำไพ 
   รุ่งวิจารณ์     นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

             6  นายภาคภูมิ  ศรีรุ่งเรือง       นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

( สำเนา )

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม ๕ รายการ

          
  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม ๕ รายการ ตามรายการ ดังนี้

                  จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน

 

 รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. 
ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. 
ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน
ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   ๔. 
เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. 
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพฯ
 
 วันประกาศสอบราคา
หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ ฝ่ายพัสดุ กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ
กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th, www.moe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๒๘๑๘๐๓๐,๐๒๒๘๑๑๖๒๑ ในวันและเวลาราชการ

 

                                                                                        ประกาศ ณ วันที่ ๔
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

(นายอภิชาต กิตติวรรธนะ)

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์
สอ.สป.

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

สำเนาถูกต้อง

 

(นางสาว รำไพ จำปาทอง)

 นักวิชาการพัสดุ

 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่
๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

 โดย
นางสาว รำไพ จำปาทอง นักวิชาการพัสดุ

 เอกสารสอบราคา
เลขที่
5/2560
 

ข้อกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                       

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
  สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

  สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
  แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (
  OEM)

  ที่มีลิขสิทธิ์
  ถูกต้องตามกฎหมาย

   

  1. ความต้องการทั่วไป

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่จัดซื้อต้องผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านต่างๆที่เป็นปัจจุบัน  ดังนี้

 • ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
  ISO 9000Series
  หรือ มอก. 9000 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารยืนยัน

 • ได้รับมาตรฐานการแผ่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่น้อยกว่า
  FCC
  ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารยืนยัน

 • ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยไม่น้อยกว่า
  UL หรือ TUV หรือ EN ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารยืนยัน

 • ได้รับมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบโดยรวมไม่น้อยกว่า
  CE หรือ CSA หรือ