สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน ๑๗ ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน ๑๗ ชุด
               วศ.๙/๒๕๖๐
             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน ๑๗ ชุด ตามรายการ ดังนี้
 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
จำนวน ๑๗   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                ๖.นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
              ๗.นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

               ๘.ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาจะต้องได้รับอนุมัติเป็นผู้ค้ากับภาครัฐจากกรมบัญชีกลางแล้ว         
 กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หน่วยพัสดุ สำนักงานเลขานุการ (ชั้น ๒ อาคารชูชาติกำภู) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานเลขานุการ (ชั้น ๒ อาคารชูชาติกำภู) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http:// www.eng.ku.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๙๗-๐๙๙๙ ต่อ ๑๑๘๐ ในวันและเวลาราชการ

 คำชี้แจงและเงื่อนไขที่แนบท้าย ประกาศนี้ เป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับนี้ด้วย

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(รองศาสตราจารย์ดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต)
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รักษาราชการแทน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 
(นางสาว ชุติมา เทพเฉลิม)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 โดย นางสาว ชุติมา เทพเฉลิม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 เอกสารสอบราคา เลขที่ วศ.9/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60055042968&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure