สอบราคาซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดเพื่อการป้องกันและป้องปรามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยงในสถานศึกษา