สอบ ผอ.สพท.

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, นายสนิท แย้มเกษร และนายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. แทนตำแหน่งที่ว่าง 40 ตำแหน่ง แบ่งเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 31 ตำแหน่ง และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 9 ตำแหน่ง โดยความร่วมมือของ สพฐ., สำนักงาน ก.ค.ศ. และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถือว่าดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย ทั้งในเรื่องของสถานที่ มาตรฐานห้องสอบ ระบบการจัดสอบ ที่มีความโปร่งใสและยุติธรรม เป็นต้น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการคาดหวังว่าจะสามารถคัดเลือกบุคคลมาทดแทนตำแหน่งที่ว่างได้อย่างครบถ้วน ได้คนที่มีศักยภาพ มีสมรรถนะ ที่สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ ให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ในที่สุด

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ในวันนี้ (27 ม.ค.62) เป็นการสอบภาค ก ความรู้ความสามารถด้านการบริหารงาน ความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการนำไปใช้ ซึ่งจะมีการพิจารณาด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย อาทิ การประเมินประวัติและผลงาน ประสบการณ์ทางการบริหาร การประเมินศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการประเมิน 360 องศา ที่ให้เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชา ร่วมประเมินความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งด้วย เป็นต้น โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละชุด แยกส่วนออกจากกันอย่างชัดเจน จึงเชื่อมั่นว่าจะสามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถตามที่กำหนด

โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ก และภาค ข ไม่เกิน 2 เท่าของจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร ในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเข้ารับการประเมินภาค ค ต่อไป

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor/Graphic บัลลังก์ โรหิตเสถียร