สอศ.ขอความร่วมมือสถานศึกษาควบคุมแกลกอฮอล์รอบสถานศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ขอความร่วมมือสถานศึกษาควบคุมแกลกอฮอล์รอบสถานศึกษา

รายละเอียดเอกสารดังแนบ…