สอศ. จับมือ CPF พัฒนากำลังคนมีคุณภาพ อาชีวะฯ ด้านอาหารและเกษตรกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านอาหารและเกษตรกรรม ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โดยมี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 width=

 width=

 width=   width=

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. และรักษาราชการแทน รมว.ศธ. กล่าวว่า ในนามกระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะร่วมมือกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา รับนักศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ สาขาอาหาร และโภชนาการสาขาธุรกิจค้าปลีก สาขาเกษตรกรรมิและสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์อาชีพกับผู้เชี่ยวชาญ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในสถานประกอบการชั้นนำต่าง ๆ ของประเทศ และมีรายได้เสริมในช่วงปิดภาคเรียน ทำให้มีความพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพ และได้ประสบการณ์ที่ไม่อาจหาได้จากตำราเรียนหรือห้องเรียน โดยความร่วมมือในครั้งนี้ มีระยะตั้งแต่ปี 2564 – 2567

“การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทั้งสองหน่วยงาน จะได้ผลิตและพัฒนากำลังคนร่วมกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น และมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถพัฒนาการศึกษาทางสายวิชาชีพให้มีศักยภาพนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรของชาติ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป” คุณหญิงกัลยา กล่าว

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
6/3/2564