สอศ.ประกาศแจ้งเวียนการย้ายประจำปีครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

 

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

http://www.vec.go.th/portals/39/tabid/2112/ArticleId/3102/3102.aspx