สอศ.ยกเลิกคำสั่งและสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (วุฒิ ป.โท ๑ ม.ค. ๒๕๕๗)

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่ ๕๕๘/๒๕๕๘
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วุฒิ ป.โท ๑ ม.ค. ๒๕๕๗)