สอศ.-สพฐ.-ซีพีออลล์ เปิดมิติใหม่การศึกษาด้วยหลักสูตรธุรกิจค้าปลีก จบแล้วได้วุฒิ ม.6-ปวช.

สอศ.-สพฐ.-ซีพีออลล์ เปิดมิติใหม่การศึกษาด้วยหลักสูตรธุรกิจค้าปลีก จบแล้วได้วุฒิ ม.6-ปวช.

(17 ก.ย. 62) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือโครงการเชื่อมโยงการจัดการศึกษาอาชีวศึกษากับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ประเด็นสำคัญ
– 3 หน่วยงานคือ สพฐ.-สอศ.-ซีพีออลล์ ร่วมเปิดมิติใหม่ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ด้วยการจัดการศึกษาในรูปแบบ”ทวิวุฒิ”หลักสูตรธุรกิจค้าปลีก
– รูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะดังกล่าว จะช่วยให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสายสามัญ มีความรู้ในสายอาชีพเพิ่มเติม
– เรียนทั้งภาควิชาการ/ทฤษฎี สลับกับการฝึกอาชีพที่สถานประกอบการ ทุกๆ 3 เดือน จนครบ 3 ปี
– เรียนจบแล้ว นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร 2 ใบ คือ ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย/ปวช. และรับประกันการมีงานทำจากซีพีออลล์

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และบริษัท ซีพี ออลล์จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกันบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานการศึกษาภาครัฐกับภาคเอกชน ในการเพิ่มโอกาสและเชื่อมโยงการศึกษาชั้นพื้นฐานกับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่อผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตอบสนองความต้องการของภาคผู้ใช้กำลังคน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

ความร่วมมือครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้กับนักเรียนสังกัด สพฐ. ได้คันพบความถนัดของตนเอง เพื่อเข้าสู่การเรียนสายอาชีพ โดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถพัฒนาการศึกษาให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการศึกษาต่อตามความถนัดของตนเอง และเป็นการเพิ่มศักยภาพนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

 src=

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า สอศ. และ สพฐ. ร่วมกันกำหนดนโยบาย และเป้าหมายในการผลิตและพัฒนากำลังคนในการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษาร่วมกัน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้สถานศึกษาสังกัด สอศ. และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ใช้เป็นแนวทางในการรับสมัครผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ ส่วนบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสนับสนุนห้องเรียนทางไกลในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า มีข้อตกลงการสนับสนุนให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. ร่วมจัดการเรียนการสอนวิชาชีพรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการร่วมกับ สอศ. และบริษัท พร้อมทั้งจัดทำแผนการเรียนการสอนและแผนการฝึกอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการประชุมหารือวางแผนจัดระบบ กำหนดระเบียบ การประเมินผล และเรื่องอื่น ๆ ร่วมกัน

นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสะอาด รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทจะรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษาและทวิภาคี พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโครงการผ่านโรงเรียนสังกัด สพฐ. ตลอดจนสนับสนุนห้องเรียนและอุปกรณ์รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ซึ่งเป็นโรงเรียนปลายทางตามความเหมาะสม โดยมีห้องเรียนทางไกลต้นทาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และสถานศึกษาสังกัด สอศ. ที่ร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด้วย

ทั้งนี้ นักเรียนสามารถเลือกเรียนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ “ทวิวุฒิ” โดยเมื่อสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและประสงค์ที่จะเรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายได้ที่โรงเรียนในสังกัดของ สพฐ. ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 30 แห่งทั่วประเทศ

 src=

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันที่ 23 กันยายนนี้ จะเดินทางไปจังหวัดชลบุรี เพื่อรับทราบความต้องการด้านต่าง ๆ ของผู้ประกอบการต่างชาติ อาทิ ด้านแรงงาน ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านทักษะฝีมือ เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลมาจัดสรรคนให้ตรงกับงาน แยกประเภทธุรกิจและสถานที่ให้ชัดเจน เนื่องจากการมีสถานประกอบการในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา จะทำให้ความช่วยเหลือในการจัดการเรียนการสอนสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถควบคุมคุณภาพการฝึกทักษะในสถานประกอบการได้อย่างเต็มที่

 src=
 src=
 src=
 src=
 src=
 src=
 src=

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Top