สอศ.แจ้งข้าราชการยื่นความประสงค์ขอย้ายผ่าน Online ทั้งสายบริหารและสายการสอน

         ข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีความประสงค์ขอย้าย (ทั้งสายบริหารและสายการสอน) ยื่นความประสงค์ขอย้ายและกรอกข้อมูลย้าย Online ทางเว็บไซต์ 2 ช่องทาง (ให้เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น) คือ 
         ช่องทางที่ 1 เว็บไซต์ http://www.vec.go.th  เลือกเมนูข่าว สอศ. (เลือกยื่นย้ายออนไลน์ ครั้งที่ 2/2557) และ
         ช่องทางที่ 2 เว็บไซต์ http://www.vec.go.th  เลือกเมนูกลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2 (เลือกยื่นย้ายออนไลน์ ครั้งที่ 2/2557)

          พร้อมนี้ ให้สถานศึกษาทุกแห่ง แจ้งเงื่อนไขและสาขาวิชาเอกที่ต้องการรับย้ายและบรรจุครูผู้ช่วย ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ โดยให้แจ้งข้อมูลภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ทางเว็บไซต์ 2 ช่องทาง (ให้เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น) คือ 
          ช่องทางที่ 1 เว็บไซต์ http://www.vec.go.th เลือกเมนูข่าว สอศ. (เลือกแจ้งเงื่อนไขอัตราว่าง ครั้งที่ 2/2557) และ
          ช่องทางที่ 2 เว็บไซต์ http://www.vec.go.th  เลือกเมนูกลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2   (เลือกแจ้งเงื่อนไขอัตราว่าง ครั้งที่ 2/2557) โดยให้แจ้งสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 5 อันดับ แต่ไม่เกิน 10  อันดับ และให้รวบรวมคำร้องขอย้าย เงื่อนไขสาขาวิชาเอกที่ต้องการรับย้ายและบรรจุครูผู้ช่วย และแบบสรุปรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายทุกราย ส่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ส่วนเงื่อนไขและสาขาวิชาเอกที่สถานศึกษาเคยแจ้งไว้ เป็นอันสิ้นสุดลงแล้วในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

ยื่นย้ายออนไลน์ประจำปี ครั้งที่ 2 สำหรับข้าราชการสายการสอนและสายสนับสนุนการสอน

ยื่นย้ายประจำปี สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

– แจ้งเงื่อนไขอัตราว่างประกอบการย้าย และเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา