สอศ.แจ้งซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิของผู้สมัครในตำแหน่งครูผู้ช่วย

          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแจ้งเวียนซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิที่ผู้สมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันนำมาใช้สมัคร และการตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ในตำแหน่งครูผู้ช่วย