สอศ.แจ้งเรื่องการยื่นขอย้ายประจำปีครั้งที่ 1/2558 เพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


แจ้งเรื่องการย้ายประจำปีครั้งที่ 1/2558 เพิ่มเติม
ให้ยืนยันเงื่อนไขสาขาวิชาเอกที่ต้องการรับย้าย และให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษายื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติม

หนังสือสำนักอำนวยการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 1601/1700 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 


สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. แบบสรุปรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์ขอย้าย


                      2. แบบสรุปเงื่อนไขสาขาวิชาเอก ที่ใช้ในการรับย้าย