สัมมนาการบริหารงานบุคคล ใน กศจ.ภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่ – ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยาย เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมและการดำรงตนเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ในการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จังหวัดพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานหลังจากที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และมีศึกษาธิการจังหวัดเป็นข้าราชการบริหารในส่วนภูมิภาค ซึ่งจะทำงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ เพื่อรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายกรัฐมนตรีรับทราบ


โดยศึกษานิเทศก์เป็นผู้ที่ทำหน้าที่แนะนำและติดตามดูว่าอะไรคือความถูกต้องและความไม่ถูกต้อง รวมทั้งสิ่งที่ต้องปรับปรุงพัฒนามีอะไรบ้าง มิเช่นนั้นการปฏิรูปการศึกษาจะเกิดความสำเร็จไม่ได้ หากเราไม่มองตัวเราเองและไม่ยอมรับข้อเท็จจริงในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่ใช่พูดกันแต่เรื่องหลักการสมัยใหม่ แต่ต้องยึดถือและนำหลัก “ธรรมการ” ตั้งแต่ดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ของกระทรวงศึกษาธิการมานานนับร้อยปี มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์กับลูกหลานนักเรียนด้วย


ในส่วนของโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษาในต่างประเทศ รวมทั้งนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลต่าง ๆ จากต่างประเทศนั้น  สามารถนำรูปแบบความสำเร็จของโรงเรียนขนาดใหญ่เหล่านี้มาเป็นตัวอย่างให้โรงเรียนขนาดอื่น ๆ ได้ เพื่อปฏิบัติตามให้เป็นความสำเร็จ และร่วมกันส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดี เป็นชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้ปกครอง เนื่องจากปัจจัยและองค์ประกอบสำคัญของสังคมปัจจุบันคือลูกหลานเยาวชน ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เพราะความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองจะเกิดขึ้นได้ อยู่ที่ลูกหลานเยาวชนทุกคน


สิ่งที่เน้นย้ำในการประชุมครั้งนี้คือ เรื่องคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ ไม่เพียงเฉพาะเรื่องของการศึกษา แต่สำคัญสำหรับทุกเรื่อง ทุกกรอบของการดำรงชีวิตของข้าราชการไทย และสังคมไทย ขอฝากความหวังไว้กับผู้บริหาสถานศึกษา ครู อาจารย์ ที่จะต้องเป็นกำลังใจสำคัญให้ครูผู้ช่วยที่บรรจุเข้ามาใหม่ให้เกิดกำลังกายกำลังใจในการสร้างเด็กและให้เด็กไปสร้างชาติ ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นอันดับแรกและการพัฒนาการด้านความรู้และความแตกฉานทางวิชาการก็จะตามมาม.ล.ปนัดดา กล่าวด้วยว่า การที่ กศจ.เป็นหน่วยงานเหมือนระบบประสม ที่เป็นส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงต้องทำงานประสานให้เกิดการทำงานร่วมกันกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการทุกท่านจึงต้องช่วยติดตามประเมินผล หากสิ่งใดที่ดีก็จะได้วางเป็นพื้นฐานให้ระบบนี้สืบสานต่อไปได้ หรือหากมีปัญหาสามารถนำแนวทางไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป จึงมอบให้สำนักงาน ก.ค.ศ. รวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และที่ประชุมองค์กรหลักได้พิจารณาต่อไปสำหรับการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคเหนือ ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้คณะกรรมการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ผู้ช่วยเลขานุการและผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 289 คน และได้รับเกียรติจาก พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การแก้ปัญหาทุจริตกระทรวงศึกษาธิการด้วยอรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
7/8/2560