สัมมนาขับ เคลื่อนองค์กร ด้วยสื่อยุคใหม่ SOCIAL MEDIA CONFERENCE 2010 [SMCON]

สัมมนา SOCIAL MEDIA CONFERENCE 2010 [SMCON]
           ขับ เคลื่อนองค์กร ด้วยสื่อยุคใหม่ SOCIAL MEDIA
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
สัมมนา SMCON วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2553 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
Masterclass วันที่ 25 มีนาคม 2553 NECTEC Academy

[ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ]

สถาบันฝึกอบรมเนคเทค ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
539/2 ชั้น 21,22B อาคารมหานครยิบซั่ม ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Website : http://www.nectecacademy.com/smcon2010/
Call Center: 0-2642-5001-8


แหล่งที่มา :

ว่าที่ ร้อยตรี พรพรหม อธีตนันท์
Pornprom Ateetanan
นักวิชาการ และ หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจ
Academic Consultant / Manager , Business Development

สถาบันฝึกอบรมเนคเทค (NECTEC Academy)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 21ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ +66 (0)-2-642-5001-10 ต่อ 121โทรสาร +66 (0)-2-642-5014
มือถือ +66 (8)-6600-0723
Email: pornprom.ateetanan@nectec.or.th