สัมมนาผู้บริหาร วษท. โครงการสร้างหลักสูตรส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน Smart Farming

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผู้บริหารของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 43 แห่ง โครงการสร้างหลักสูตรส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมเอสรัชดา กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายพีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายศุภชัย ศรีหล้า ประธานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายอาชีวศึกษาเกษตร นายชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง และผู้บริหารของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 43 แห่ง เข้าร่วม

 width=

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการสร้างหลักสูตรส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อร่วมสัมมนาผู้บริหารของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 43 แห่ง ที่จะเป็นการยกระดับการเรียนการสอนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมของประเทศให้มีศักยภาพแข่งขันในตลาดสากล ถือเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

 width=

 width=

ศธ. ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศในการผลิตคนยุคดิจิทัล ให้มีความรู้ มีความสามารถ ใช้เครื่องมือและนวัตกรรมในภาคการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยโครงการนี้เป็นการพัฒนาหลักสูตรพื้นฐานสำหรับฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) และการพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนด้านฟาร์มอัจฉริยะให้เพียงพอต่อการผลิตนักศึกษาและจัดการฝึกอบรมเกษตรกร เกี่ยวกับองค์ความรู้เกษตรกรรมสมัยใหม่

 width=

 width=

 width=

 width=

“ขอให้กำลังใจผู้บริหารทุกคน และขอให้ช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาหลักสูตรพื้นฐานสำหรับฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยยึดแนวทางที่ว่า ต้นทุนถูก คุณภาพดี ปลอดภัย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะมีส่วนในการสร้างเกษตรกรสมัยใหม่ โดยปรับเปลี่ยนการเกษตรแบบเดิมไปสู่การนำองค์ความรู้ การจัดการ และเทคโนโลยี มาใช้ตอบสนองความต้องการด้านการผลิต เพื่อสร้างผลผลิตที่ดี นำมาสู่รายได้ สร้างคุณภาพชีวิตแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
29/6/2563