สัมมนา กศจ.ภาคกลาง

กรุงเทพฯ – เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมและการดำรงตน เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยพระยุคลบาท” ในการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ครั้งที่ 2 ภาคกลาง ณ ห้องมรกต ชั้น 4 โรงแรมอินทรา รีเจนท์ โฮเทล ประตูน้ำม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวย้ำถึงการทำงานของ กศจ. ซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลที่เป็นความหวังในการยกระดับการศึกษาในภูมิภาคต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และอื่น ๆ จึงขอฝากให้เป็นผู้นำการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาระดับภูมิภาคร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการทำงานให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพของพื้นที่ เน้นการสร้างโอกาส ความเท่าเทียม และเป็นธรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย รับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ พร้อมกับสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตามนโยบาย และสร้างการรับรู้แก่ครู นักเรียน สถานศึกษา เพื่อร่วมขับเคลื่อนแผนงานและโครงการต่าง ๆ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ โครงการโรงเรียนคุณธรรม การเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ยุค Thailand 4.0 ที่ต้องทำทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาปฐมวัย การปรับปรุงตำราเรียน ให้มีเนื้อหาทันสมัย เข้าใจง่าย สวยงามน่าหยิบน่าอ่าน เป็นต้น พร้อมขออย่าทอดทิ้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะจะร่วมเป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ซึ่งเชื่อว่าผู้ปกครอง ท้องถิ่น และชุมชนเอง ก็มีความพร้อมและยินดีที่จะร่วมกับส่วนราชการเพื่อพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นสิ่งสำคัญอีกประการที่ขอฝากไว้ ก็คือการเชื่อมโยงการจัดการศึกษาของจังหวัดให้เกิดอัตลักษณ์ของพื้นที่ด้วย ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็มีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์งดงามแตกต่างกัน ทั้งระบบสังคมความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเพาะปลูก ตลอดจนวัฒนธรรมด้านประเพณี การแต่งกาย ภาษาถิ่น เป็นต้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำรงรักษาอัตลักษณ์ให้คงอยู่สืบรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในอนาคต


อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาได้รับทราบผลการดำเนินงานของ กศจ.อย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่ รมว.ศึกษาธิการ มอบหมายให้รับผิดชอบขับเคลื่อนนโยบายนี้ร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่มีความลงตัวและเป็นระเบียบเรียบร้อยดี โดยเฉพาะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) พระนครศรีอยุธยา ที่สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้เป็นอย่างดี ทั้งในการดำเนินงานโครงการ การจัดสรรอาคารสถานที่ทำงาน ตลอดจนเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทำให้การทำงานมีความราบรื่นด้วยความรักสมัครสมานสามัคคี ถือเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการบูรณาการการทำงานตั้งแต่ช่วงต้นเลยก็ว่าได้


ในส่วนของโครงการโรงเรียนคุณธรรม ขอให้น้อมนำพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งพระองค์ทรงขอให้ผู้บริหารทุกคนสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม รวมทั้งพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่มีใจความสำคัญว่า “การศึกษาต้องมุ่งพัฒนาเด็กให้มีพื้นฐานสำคัญ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมือง, มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรมจริยธรรม, มีงานทำ มีอาชีพสุจริต, เป็นคนดีของชาติบ้านเมือง” ซึ่งเชื่อว่าเมื่อมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทั้ง 3 ฝ่าย คือ ผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการจากสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในการผลักดันให้ภาคส่วนต่าง ๆ นำกรอบแนวคิดโครงการโรงเรียนคุณธรรมสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
“การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ครั้งที่ 2 ภาคกลาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนกระทรวงมหาดไทย อาทิ ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นต้น ตลอดจนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ผู้ช่วยเลขานุการและผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคกลาง 25 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 425 คน


ทั้งนี้ การประชุมสัมมนาครั้งต่อไป เป็นการประชุมสัมมนาฯ ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2560 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จ.ขอนแก่น”นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
10/8/2560