สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการแสดงพหุวัฒนธรรม 4 ภูมิภาค ในโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางรัตนา ศรีเหรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมทั้งคณาจารย์ นักเรียนจากโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และโครงการห้องเรียนกีฬาจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 3,000 คน

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานในพิธีเปิดว่า ตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สร้างโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ศธ.ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการจัดทำ “โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 โดยเริ่มจากโรงเรียนแห่งแรกที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จนกระทั่งปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการรวม 12 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ในระยะต่อมา นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ขยายผลการดำเนินการออกไปทุกภูมิภาค เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้เกิดเป็น “โครงการห้องเรียนกีฬา” รวม 9 โรงเรียน ใน 8 จังหวัดทั่วประเทศ มีนักเรียนทั้งสองโครงการรวมกว่า 2,500 คน ซึ่งทั้งสองโครงการจัดให้มีหลักสูตรแบบบูรณาการ แผนการเรียนวิทย์-กีฬา และศิลป์-กีฬา พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองตามศักยภาพจนจบการศึกษาในระดับชั้น ม. 6

สำหรับการจัดกิจกรรม “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 2 เกิดจากการสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนของทั้งสองโครงการดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสืบสานศาสตร์พระราชา นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรมของทั้ง 4 ภูมิภาค และนักเรียนได้ร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างมิตรภาพ ความสามัคคีระหว่างนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยกิจกรรมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี, กิจกรรมนันทนาการโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, คลินิกกีฬาวอลเลย์บอลโดยนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติ, กิจกรรมการแสดงพหุวัฒนธรรมของนักเรียนในโครงการ โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรม

การจัดกิจกรรมในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และหน่วยงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยหวังว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การเรียนรู้และทำความเข้าใจกับพหุวัฒนธรรม และน้อมนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านกีฬาเพื่อเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป ซึ่งจะตอบสนองต่อนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่มีดำริให้กระทรวงศึกษาธิการนำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของให้เยาวชนไทยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทั้งทางด้านวิชาการและการกีฬาไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 ของโครงการสามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา หลังจากประสบผลสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งแรก ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2560 ที่จังหวัดนครนายก

สำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งมิตรภาพเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างนักเรียนในโครงการ มีผลการแข่งขัน ดังนี้

 • ฟุตบอลชาย ม.ต้น
  ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
  – รองชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมุทรสาคร

 • ฟุตบอลชาย ม.ปลาย
  – ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
  – รองชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม

 • วอลเลย์บอลหญิง ม.ต้น
  – ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
  – รองชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

 • วอลเลย์บอลหญิง ม.ปลาย
  ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม
  – รองชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยพิทยาคม

 • บาสเก็ตบอลหญิง
  ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวในพิธีเปิดว่า นับเป็นโอกาสอันดียิ่งอีกครั้งหนึ่งที่นักเรียนทั้งสองโครงการ ได้มาร่วมกิจกรรม “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 2 ในปีนี้ ซึ่งความสำเร็จของโครงการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในห้วง 3 ปีที่ผ่านมา เป็นไปตามนโยบายที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบให้ ศธ. สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยใช้หลัก “นำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา”

ความสำเร็จที่เกิดขึ้น มาจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของผู้ร่วมดำเนินการทุกฝ่าย ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องรักษาความภาคภูมิใจ และดำเนินโครงการด้วยความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องต่อไป รวมทั้งริเริ่มพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

ขอให้ทุกคนพึงระลึกอยู่เสมอว่า การที่พวกเราได้มีความเจริญก้าวหน้า มีการพัฒนา ก็มาจากการที่ได้น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมทั้งพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด นำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามความรับผิดชอบของแต่ละคน ให้เกิดผลแห่งความเจริญก้าวหน้า สังคมอยู่ดีมีสุข และรู้ รัก สามัคคี

โดยหน้าที่ของนักเรียน นอกจากจะต้องใส่ใจการศึกษา ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญของการที่จะประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดเพื่อ “จุดประกายความฝัน มุ่งมั่นสู่อนาคต ปรากฏสู่ความสำเร็จ” ให้จงได้ นักเรียนยังจะต้องพัฒนาทักษะด้านการกีฬาควบคู่ไปด้วยความมุ่งมั่น พากเพียร ฝึกฝน เชื่อฟังคำแนะนำคำสอนจากครูในเรื่องของการสร้างคุณงามความดี การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมส่วนรวม เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนักเรียนทุกคนก็จะประสบความสำเร็จดังที่มุ่งหวังไว้ตาม “เส้นทางสู่ฝัน สรรค์สร้างแรงบันดาลใจ นักกีฬาไทยสู่สากล” ซึ่งสามารถทำความฝันให้เป็นจริงได้ในชีวิตจริง

ขอขอบคุณครูอาจารย์ ผู้บริหารทุกคน ที่ได้ร่วมกันดำเนินงานจนประสบความสำเร็จดังที่ปรากฏ รวมทั้งขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่ง อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศ, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล, สนามกีฬา ทรู อารีน่า หัวหิน เป็นต้น

และพบกันอีกครั้งในโครงการสามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 3 ที่กรุงเทพมหานคร

Written by จงจิตร ฟองละแอ, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit กิตติกร แซ่หมู่, อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร