สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

จังหวัดสงขลา – กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม


นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงการประชุมสัมมนาในครั้งนี้


“ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการ โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งจะดำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำมิติเศรษฐกิจ มาเป็นแนวทางหลักไปสู่การเปลี่ยนแปลงครบวงจร เพื่อสร้างโอกาสสำคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเศรษฐกิจของประเทศอย่างเต็มรูปแบบ และให้เกิดผลต่อเนื่องไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ตามนัยการทำงาน เพื่อสร้างโอกาสและการเข้าถึงโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเท่าเทียม ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่มุ่งไปสู่การแก้ไขปัญหาในมิติด้านความมั่นคงและพัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มรูปแบบ โดยรัฐบาลได้ประกาศพื้นที่ที่เป็นเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ดังนี้


1. อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ให้เป็นเมืองต้นแบบ “เกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน”


2. อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นเมืองต้นแบบ “การพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน”


3. อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเมืองต้นแบบ “การค้าขายชายแดนระหว่างประเทศ”


กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบดังกล่าว และมีนโยบายให้มีการจัดการศึกษาแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน รวมทั้งการขยายผลไปสู่การสร้างเครือข่ายในประเทศเพื่อนบ้าน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จึงได้ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้


1) เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีการวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน ในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”


2) เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของแต่ละพื้นที่ได้บูรณาการแผนการดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงและเห็นภาพรวมของการจัดการศึกษาในแต่ละพื้นที่


3) เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการได้ใช้ข้อมูลจากการประชุมสัมมนาไปวางแผนการดำเนินงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาตรงตามความต้องการจำเป็นของแต่ละพื้นที่


ผู้เข้าประชุมสัมมนารวมทั้งสิ้น 350 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการ กศจ. ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จากโรงเรียนในโครงการ รวมทั้งผู้รับผิดชอบโครงการจากส่วนกลางด้วยกิจกรรมในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ได้แก่ การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน และแนวทางในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามความจำเป็นของแต่ละบริบท รวมทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผนยุทธศาตร์เพื่อให้นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม วิทยากร ได้แก่ คณะจากวิทยาลัยพณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยรังสิต และโรงเรียนเสนาธิการทหารบก อนึ่ง ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ได้จัดให้มีการจัดนิทรรศการของแต่ละจังหวัด โดยการแสดงภาพการขับเคลื่อนโครงการตามวิสัยทัศน์ของแต่ละเมืองต้นแบบด้วย”พล.อ.สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในพิธีเปิด


● รัฐบาลให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ทุกมิติ


พล.อ.สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติ เช่น มิติทางด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ซึ่งได้มีการจัดตั้งคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล หรือคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระดับพื้นที่ (คปต.ส่วนหน้า) เข้ามาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง เป็นประธาน คปต. และมีผู้รับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ รวม 7 ด้าน


ซึ่งกลุ่มภารกิจงานการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เป็น 1 ใน 7 กลุ่ม นอกเหนือไปจากกลุ่มภารกิจรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กลุ่มภารกิจงานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ กลุ่มภารกิจงานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศเรื่องสิทธิมนุษยชน กลุ่มภารกิจงานพัฒนาศักยภาพในพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชน กลุ่มภารกิจงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย และกลุ่มงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี เพื่อให้การขับเคลื่อนงานการศึกษา นำไปสู่ความมั่นคงและความสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืน


● นำมิติทางเศรษฐกิจและมิติการศึกษา เป็นตัวขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”


สำหรับมิติทางด้านเศรษฐกิจ นอกจากจะมีแผนงานต่าง ๆ เช่น แผนพัฒน์อยู่แล้ว รัฐบาลได้เห็นชอบให้มีโครงการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในขณะที่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคอื่น ๆ ก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันไปเช่น ในพื้นที่ภาคตะวันออก มีโครงการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งการจัดตั้งเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ก็เพื่อต้องการให้ทั้ง 3 เมืองดังกล่าวเป็นทั้ง “เมืองเศรษฐกิจ” และ “เมืองต้นแบบ” สิ่งเหล่านี้ถือเป็นตัวอย่างการให้ความสำคัญของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ โดยคำนึงถึงแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน


ในเรื่องของการศึกษา ทุกท่านคงตระหนักดีว่าการศึกษาจะเป็นรากฐานหรือต้นทางที่สำคัญที่สุดในการผลิตและพัฒนาคน หรือทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดของประเทศ เพราะฉะนั้น สิ่งที่ได้กล่าวมาทั้งหมดในมิติต่าง ๆ ล้วนส่งผลต่อการทำให้เกิดความมั่นคงและความสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งสิ้น


ในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการด้านการศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน” นั้น กระทรวงศึกษาธิการได้จัดประชุมมาแล้วทั้ง 3 เมือง ที่อำเภอสุไหงโก-ลก ซึ่งเป็นเมืองต้นแบบด้านการค้าชายแดนระหว่างประเทศ (International Border City) เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559, อำเภอเบตง ซึ่งเป็นเมืองต้นแบบ “การพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development City) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 และอำเภอหนองจิก ซึ่งเป็นเมืองต้นแบบ “การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบผสมผสาน” (Agricultural Industry City) เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 โดยความร่วมมือจากคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่จะเข้ามาเสริมช่วยสนับสนุนงานวิจัยในการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์และการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดการศึกษาในพื้นที่● เผยถึงการประชุมสัมมนาครั้งนี้ เน้นบูรณาการจัดการศึกษาให้เชื่อมโยงและขยายไปในแต่ละพื้นที่


จึงถือว่าทั้ง 3 จังหวัด มีแผนจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาในพื้นที่นั้น ๆ อยู่แล้ว แต่สิ่งสำคัญคือ การที่ภาคเอกชน หอการค้า ภาคอุตสาหกรรมในแต่ละพื้นที่ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการจัดการศึกษาอีกด้วย ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำความเห็นเหล่านั้นมาจัดทำให้เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้อง และบูรณาการกัน เพราะการศึกษาคงไม่ได้จำกัดเฉพาะ 3 เมืองดังกล่าวเท่านั้น แต่จะขยายต่อไปทั่วทั้งพื้นที่ในจังหวัดด้วย


ดังนั้น การที่จะก้าวข้ามต่อไปในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน” ก็คือการประชุมครั้งนี้ ที่จำเป็นต้องมีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา เพื่อเตรียมผู้เรียนและทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพและคุณสมบัติพร้อมที่เข้าแข่งขันในตลาดแรงงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งข้อมูลจากการประชุมสัมมนาครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาแผนงานโครงการต่อไปด้วย และได้ย้ำว่าการวางแผนต้องทันภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย


● การพัฒนา “การศึกษา” ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต้องมีตั้งแต่ 1.0-4.0


สิ่งที่จะฝากเพิ่มเติม คือ การที่รัฐบาลต้องการพัฒนาประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ประชาชนหลุดพ้นกับดักความยากจนนั้น เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยมี “โมเดลประเทศไทย 1.0” ที่เน้นภาคการเกษตร ไปสู่ “โมเดลประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่ “โมเดลประเทศไทย 3.0” ในปัจจุบันที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก ส่วน “ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”


แต่ในระบบการศึกษาคงไม่จำกัดอยู่เพียง 4.0 อย่างเดียวเท่านั้น แต่การศึกษาต้องมีตั้งแต่ 1.0 จนถึง 4.0 โดยเน้นการสร้างวิทยาการและองค์ความรู้ เพื่อจะทำให้แผนจัดการศึกษามีความสมบูรณ์ที่สุด ที่จำเป็นจะต้องมีการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อทุกภาคส่วนจะเติบโตไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง


จึงคาดว่าการประชุมครั้งนี้ จะได้ข้อสรุปที่จะนำไปสู่ผลผลิตของทรัพยากรมนุษย์อันมีค่าที่เกิดจากแผนจัดการศึกษาในวันนี้ และเมื่อมีการจัดทำแผนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ขอให้นำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น เช่น ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนมากขึ้น หรือผลการสอบ O-NET หรือ A-NET สูงขึ้นตามลำดับ


● หวังว่าการประชุมสัมมนาครั้งนี้ จะได้ “แผนดี-ปฏิบัติดี”


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวด้วยว่า “แผนดี-ปฏิบัติดี” ถือเป็นความสำเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นอันดับ 1 แต่หาก “แผนไม่ดี-ปฏิบัติดี” ก็จะถือเป็นลำดับรองลงมา แต่หาก “แผนดี-ปฏิบัติไม่ดี” หรือไม่ตั้งใจทำงานกัน ก็เป็นลำดับที่ 3 แต่หาก “แผนไม่ดี-ปฏิบัติไม่ดีด้วย” ก็คือจะคาดหวังอะไรไม่ได้เลย ซึ่งคงไม่อยากให้เกิดเช่นนั้น


จึงขอให้ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ได้ร่วมกันกำหนดแผนบูรณาการจัดการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และหากมีการดำเนินงานตามแผนไปแล้วระยะหนึ่ง ก็ต้องมีการทบทวนแผนเป็นห้วง ๆ เพื่อให้แผนตรงกับความต้องการของพื้นที่ได้อย่างแท้จริง


● ขอให้น้อมนำศาสตร์พระราชาและยุทธศาสตร์พระราชทานไปปรับใช้


นอกจากนี้ ขอให้น้อมนำเรื่องของศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน เกษตรทฤษฎีใหม่ และยุทธศาสตร์พระราชทานที่ให้คนไทย “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง นำไปใช้ปรับปรุงแผนจัดการศึกษาและนำไปสู่การปฏิบัติในการจัดการศึกษาของแต่ละพื้นที่ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยง และเห็นภาพรวมของการจัดการศึกษาในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริงสำหรับการเปิดประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมจำนวนมาก เช่น พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ตัวแทนคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล หรือคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระดับพื้นที่ (คปต.ส่วนหน้า), นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด, ผู้บริหารสถานศึกษา, ศึกษานิเทศก์ และครูทุกสังกัด ในพื้นที่สามเหลี่ยมฯ จังหวัดปัตตานี (หนองจิก) ยะลา (เบตง) และนราธิวาส (สุไหงโก-ลก)ส่วนพิธีปิดการประชุมในภาคบ่ายวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะรายงานสรุปผลการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ต่อ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะร่วมรับฟังและแถลงข่าวผลการประชุมครั้งนี้บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
8/2/2560