สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาจีนประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาจีน (เพิ่มเติม)


                   อนุสนธิจากประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาจีน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้มีคุณสมับติเหมาะสมเข้ารับทุนฯ ตามประกาศดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  แต่ปราปฏว่าจำนวนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดยังไม่ครบจำนวน 100 คน ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาดังกล่าวเพิ่มเติม

                   โดยสามารถดาวน์โหลดคุณสมบัติ ได้ที่นี่  พร้อมทั้งใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ที่นี่


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง สถาบันการแปล สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน