สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการอบรมภาษาจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน