สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศผลทุนการศึกษาภาคใต้


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินโครงการ โดยสถาบันอุดมศึกษาจำนวน ๗๐ แห่ง สนับสนุนที่นั่งการศึกษาพร้อมยกเว้นค่าเล่าเรียน และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาเป็นจำนวนเงิน คนละ ๔,๐๐๐ บาทต่อเดือน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและที่พัก เป็นระยะเวลา ๑๐ เดือนต่อปีการศึกษา คือระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนมีนาคม จนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้นจำนวน ๖๙๖ ราย ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนทางเว็บไซต์ www.mua.go.th และ www.entrance.psu.ac.th  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยขอให้นักศึกษาติดต่อรายงานตัวยังสถาบันอุดมศึกษาที่ตนได้รับทุนการศึกษาต่อไป  


Chuleekorn Phubooncharoenchai
Public Relations Officer
Public Relations Department
Bureau of General Administration
Commission on Higher Education   Tel  0 2610 5259
Fax 0 2354 5603


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา