สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานภาครัฐ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และข้อมูลข่าวสาร
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมทั้งพัฒนาข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
พร้อมกันนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงมุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรให้โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) จึงประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ยึดถือและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา และไว้วางใจ

โดยดำเนินการตามแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. บริหารงานและปฏิบัติงานหลักธรรมาภิบาล
และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต
2. ปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติ
ให้บุคลากรยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
3. ไม่รับสินบน
ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม และไม่ทุจริตเชิงนโยบาย
4.
สร้างวัฒนธรรมสุจริตไม่เพิกเฉยต่อการพบเห็นเรื่องทุจริตในหน่วยงาน
5. ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรม เท่าเทียม
ไม่เลือกปฏิบัติ