แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายประเสริฐ บุญเรือง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายธีรพงษ์ สารแสน

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.ประชาคม จันทรชิต

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายพีระ รัตนวิจิตร

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายพีรศักดิ์ รัตนะ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายศรีชัย พรประชาธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุทิน แก้วพนา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายวีระ แข็งกสิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายอัมพร พินะสา

เลขาธิการคณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์

เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

นายอรรถพล ตรึกตรอง

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Top