สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี เสนอราคาจัดซื้อสื่อหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ประกาศสำนักงาน  กศน.จังหวัดชลบุรี
เรื่อง   เสนอราคาจัดซื้อสื่อหนังสือแบบเรียน  หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2560  โดยวิธีสอบราคา (ครั้งที่ 2)
กศน.อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี
…………………………………
                   ด้วยสำนักงาน  กศน.จังหวัดชลบุรี   มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อสื่อหนังสือแบบเรียน  หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วิชาบังคับ และรายวิชาเลือก  โดยมีรายละเอียดดังนี้
                   กศน.อำเภอบางละมุง  ดำเนินการจัดซื้อสื่อหนังสือแบบเรียนฯ ดังนี้
                                                     1.1  ระดับประถมศึกษา           จำนวน  5  รายวิชา 260 เล่ม           เป็นเงิน   37,700   บาท
                                                     1.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     จำนวน  5 รายวิชา  2,500 เล่ม        เป็นเงิน  157,500  บาท
                                                     1.3  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน  4 รายวิชา  2,740  เล่ม       เป็นเงิน  193,855  บาท
                                                     1.4  วิชาบังคับเลือก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 รายวิชา  400  เล่ม
                                                            เป็นเงิน  48,000  บาท
                                                     ยอดรวมทั้ง 3 ระดับ  จำนวน 15  รายวิชา 6,365 เล่ม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 437,055 บาท
(สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าสิบห้าบาทถ้วน)  รายละเอียดวิชาจัดซื้อตามบัญชีประมาณการดังแนบ
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
                   1.  เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพค้าขายสื่อสิ่งพิมพ์ดังกล่าว
                   2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3.  ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี  ณ  วันประกาศเสนอราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้
                   กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 14 – 27 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00–16.30 น.  ณ  สำนักงาน  กศน.จังหวัดชลบุรี  ในวันและเวลาราชการ และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 28 มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา  09.30 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 14 – 27 มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0–3828–7148  และหมายเลข
0-3827-7542  ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่  เว็บไซต์ www.chon.nfe.go.th
ประกาศ  ณ  วันที่   14    มิถุนายน  2560         

 
(นาย ธิติพนธ์ ระลอกแก้ว)
 รอง ผอ.สำนักงาน กศน จังหวัดชลบุรี
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
 โดย นาย ธิติพนธ์ ระลอกแก้ว รอง ผอ.สำนักงาน กศน จังหวัดชลบุรี
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 04/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60066126108&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง