สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ สอบราคาจ้างจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
 
             สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ ๓๔/๑ ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ๓๔/๑ ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.samutprakan.net หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๓๘๔๔๘๒๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นางธัชชนก พละศักดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ

 

 
(นางสาว มาลัย จีนสวัสดิ์)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
 โดย นางสาว มาลัย จีนสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60066065586&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure