สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
 
             สำนังาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cmi.nfe.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๑๒๑๑๗๗ ๐๕๓๑๒๑๑๘๑ ในวันและเวลาราชการ

 
 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายศุภกร ศรีศักดา)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

 

 
(นาย วิรัตน์ คงดี)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 โดย นาย วิรัตน์ คงดี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 5/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60076097810&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure