สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน สอบราคาซื้อสื่อ/หนังสือห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อ/หนังสือห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
             สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อสื่อ/หนังสือห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามรายการ ดังนี้
 ซื้อสื่อ/หนังสือห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๒ อาคารสำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๒ อาคารสำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nfemhs.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๖๙-๕๔๖๗ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายสุทัศน์ กันทะมา)
รองผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 
(นาง ศุจิมนัส คำทอง)
 พนักงานพิมพ์ 4
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
 โดย นาง ศุจิมนัส คำทอง พนักงานพิมพ์ 4
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 004/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60066126232&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure