สำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

“สำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญร่วมสืบสานพระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ในโครงการ 3 ทศวรรษ ทรงงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ได้ที่ กพด. โทร 1111 หรือ 0 2281 7224″

เว็บไซต์ : http://www.kanchanapisek.or.th/kp14/