สำรวจคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ

สำรวจข้อมูลข้าราชการที่มีคุณสมบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ (ประเภทบริหาร ระดับต้น)