สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกที่เป็นครู ในวันที่ 16 ม.ค.54

ที่มาข่าว กบข.  :
นางสาวนิตยาภรณ์ บัวนาค
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
โทรศัพท์ 02 636 1000 ต่อ 256
email : nittayaporn@gpf.or.th