สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออกและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีผู้แทนองค์กรหลัก อนุกรรมการ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีผลการประชุมที่สำคัญโดยสรุปดังนี้

● มอบหมายงานคณะอนุกรรมการ 4 ด้าน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้มอบหมายงานตามคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาภาคตะวันออก และการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 5/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออกและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) จำนวน 4 คณะ เพื่อให้งานเกิดความก้าวหน้า มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้

     1. คณะอนุกรรมการอำนวยการ มีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. เป็นประธานอนุกรรมการ และนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นเลขานุการ
    2. คณะอนุกรรมการดำเนินงาน มีนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นประธานอนุกรรมการ และนายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค 9 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 9 เป็นเลขานุการ
    3. คณะอนุกรรมการจัดงาน มีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ สอศ. เป็นประธานอนุกรรมการ และนายวิชัย หาญพลาชัย ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นเลขานุการ
    4. คณะอนุกรรมการประสานงานการดำเนินงาน มีนายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค 9 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 9 เป็นประธานอนุกรรมการ และ ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 และ 9 เป็นเลขานุการ

● เห็นชอบการจัดงานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวะ ภาคตะวันออกและพื้นที่ EEC

ที่ประชุมได้เห็นชอบกำหนดการจัดงานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออกและพื้นที่ EEC ในวันที่ 8-9 เมษายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ดังนี้

  • วันที่ 8 เมษายน 2561 จะมีการเจรจาธุรกิจความร่วมมือต่อยอดผลงานที่ได้รับรางวัล ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษากับภาคธุรกิจ สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับภาคและระดับประเทศในปี 2559 และ 2560 ตลอดจนผลงานที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้ จำนวนรวมกว่า 100 ผลงาน

  • วันที่ 9 เมษายน 2561 พิธีเปิดโดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมทั้งมีพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ และการประชุมเจรจาแสดงความจำนงในการช่วยเหลือนักศึกษาอาชีวศึกษา 4 ประเด็น ได้แก่
       – เจรจาซื้อสิ่งประดิษฐ์ หรือต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ หากใช้ประโยชน์ได้
       – หากสิ่งประดิษฐ์ยังไม่ถูกลักษณะการใช้ประโยชน์อาจให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้นักศึกษาดำเนินการเพิ่มและซื้อสิ่งประดิษฐ์นั้น
       – ให้โจทย์สำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาในการนำไปสร้าง ผลิต เพื่อให้ภาคเอกชนรับซื้อต่อไป
       – ให้คำแนะนำการประกอบสิ่งประดิษฐ์เป็นธุรกิจต่อไป ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการภาคธุรกิจยืนยันที่จะสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาอาชีวศึกษาในการเจรจาครั้งนี้มากกว่า 30 แห่ง

ที่ประชุมจึงขอความร่วมมือประธานหอการค้าจังหวัดและประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มผู้ประกอบการภาคเอกชนทุกประเภทให้เข้ามาร่วมงาน รวมถึงมอบหมายให้ประธานคณะอนุกรรมการประสานงานการดำเนินงาน ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้รับทราบการจัดงานของ ศธ.ที่ใช้กลไกการทำงานของประชารัฐมาร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อให้ทางจังหวัดช่วยสร้างความรับรู้ในวงกว้าง รวมทั้งส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานด้วย พร้อมสั่งการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดติดตามความคืบหน้าการทำงานให้เกิดเป็นรูปธรรมด้วย

นายวิชัย หาญพลาชัย ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กล่าวว่า ปัจจุบันผู้เรียนอาชีวะขาดความรู้เรื่องการตลาด การขาย การคำนวณต้นทุน และการทำบัญชี ทำให้สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นมายังไม่สามารถนำเข้าสู่ตลาดได้อย่างแท้จริง หากสามารถฝึกให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ด้านการทำตลาด สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับทั้งภาครัฐและเอกชนได้ จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด


Written by ปารัชญ์ ไชยเวช
Photo Credit กิตติกร แซ่หมู่
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร