สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่

จังหวัดลำปางจัดงานสืบสานพระราชดำริ “รวมใจชาวลำปาง สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และมุ่งมั่นในการสืบสานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เผยแพร่องค์ความรู้หลักการทรงงาน 23 ประการ 6 มิติการพัฒนา และ 1 ภูมิสังคม โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวบรรยายในพิธีเปิดตอนหนึ่งว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และมุ่งมั่นในการสืบสานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เผยแพร่องค์ความรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจะช่วยให้สังคมได้เรียนรู้ ตระหนัก จารึก และจดจำในสิ่งที่พระองค์ท่าน รวมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ยังประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์มาเป็นระยะเวลายาวนานด้วยความเหน็ดเหนื่อยต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด


ผู้บริหารทุกท่านทุกสังกัดที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ ถือเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะช่วยดำรงรักษาประเทศชาติให้ดำรงอยู่ได้ด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมของปวงชนชาวไทย ส่วนนักเรียนและเยาวชนลูกหลานก้ต้องจดจำในสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ไว้ในวันข้างหน้า เพื่อสืบสานพระราชปณิธานนของพระองค์ท่าน เพราะสิ่งที่จะดำรงสถิตเสถียรตลอดไป คือ ความดีงาม ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีวันตาย โดยเฉพาะความดีงามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ตราบใดเรายังคงยึดมั่นปฏิบัติ ไม่ลืมคำสอน พระองค์ท่านก็จะยังคงประทับอยู่กับเราตลอดไป แต่หากเราไม่ได้พึงยึดมั่นในคำสอน พระองค์ท่านก็จะเสด็จจากเราไปในที่สุด จึงฝากให้ทุกท่านช่วยกันปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง เป็นตัวอย่างที่ยั่งยืนแก่สังคมไทยอย่างยั่งยืนไม่รู้จบนอกจากนี้ เอกลักษณ์หนึ่งที่สำคัญของคนไทยคือ เรารักกันมาก คนไทยถือเป็นผู้ที่มี “อารยะสังคม” ในอดีตไม่มีการแบ่งเป็นฝ่ายเป็นสี แต่กลับมีความรู้ รัก สามัคคี มาช้านาน ทำให้เรารอดพ้นจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีตมาได้ จึงฝากให้ลูกหลานนักเรียนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้พึงจดจำ และขอให้มีไอดอลที่ดี ๆ สักคนหนึ่งเพื่อได้ยึดถือและนำสิ่งดี ๆ ไปปฏิบัติ เพราะเมื่อเราเติบโตขึ้น เราก็จะเป็นตัวอย่างให้ลูกหลานรุ่นต่อไป


อย่างไรก็ตาม เอกลักษณ์ที่สำคัญของคนเหนือ คือ เป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน สุภาพเรียบร้อย มีไมตรีจิต มีความเป็นสุภาพชน เป็นผู้ที่มีน้ำใจดีงาม จึงขอให้รักษาสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ไว้ นอกจากนี้ “การมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง” ก็เป็นเรื่องสำคัญ อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันเพียงแค่เห็นตัวอักษรย่อบนเสื้อที่แตกต่างกัน ก็ใช้กำลังประหัตประหารทำร้ายกันดังเช่นข่าวคราวที่มีอยู่ สิ่งเหล่านี้เราต้องสอนลูกหลานให้พึงคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ม.ล.ปนัดดา กล่าวด้วยว่า เมื่อวันที่ 4 สิงหาคมผ่านมา ได้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรรุ่นแรกของอาชีวศึกษา ที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร ยังความภาคภูมิใจให้แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี จากสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้ง 23 แห่ง จึงฝากให้ลูกหลานตั้งใจเรียน ยึดศาสตร์พระราชานำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางที่วางไว้ ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม ขอให้เป็นอาชีพที่สุจริต


ขอให้ลูกหลานรักษาคำพูดที่ให้ไว้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ และฝากถึงศาสตร์พระราชาที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย คือ “รู้ รัก สามัคคี” เพราะหากสิ่งใดก็ตามที่ลูกหลานได้ “รู้” แล้วจะทำให้เกิดความ “เข้าใจ” และเมื่อเรา “รัก” สิ่งใดก็จะทำให้เรา “เข้าถึง” สิ่งนั้นได้ทุกเรื่อง และเมื่อเรา “สามัคคี” ก็จะส่งผลให้เกิดการ “พัฒนา” ต่อไปภายหลังพิธีเปิด ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมทั้งพระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการเผยแพร่องค์ความรู้หลักการทรงงาน 23 ประการ ตลอดจนพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่เกี่ยวข้องกับ 6 มิติการพัฒนา คือ ดิน น้ำ ป่า เกษตร สิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน และภูมิสังคม ซึ่งในงานมีการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย โดยคาดว่ามีผู้เข้าร่วมงานกว่า 3,000 คนบัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
7/8/2560