สโลแกนด้านอาเซียนของ ศธ.

ศึกษาธิการ – พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการดำเนินการภายหลังปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2558 โดยมีพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พันเอก ดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนองค์กรหลัก และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

  • รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านอาเซียนของ ศธ.

ที่ประชุมรับทราบคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1523/2557 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธาน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมคณะทำงานฯ ด้วย

คณะทำงานดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ในกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการดำเนินการภายหลังปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ เสนอแนะและจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการดำเนินการภายหลังปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการดำเนินการภายหลังปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

ในการนี้ คณะทำงานฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานชุดย่อยเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ โดยนำแนวทางของ รมช.ศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้น “เสริมสร้างความเข้าใจ ใฝ่รู้ภาษา มุ่งพัฒนาสัมพันธ์ รู้เท่าทันเทคโนโลยี สานสามัคคีอาเซียน” จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภาพใหญ่ ซึ่งมีใจความสั้นแต่ครอบคลุมการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ดังนี้

วิสัยทัศน์  คนไทยมีศักยภาพพร้อมอยู่ในประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์

1. เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

2. ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษา

3. ผลิตกำลังคนให้มีทักษะสอดรับกับตลาดแรงงานอาเซียน

4. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5. พัฒนากลไกที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเคลื่อนย้าย/แลกเปลี่ยน

6. เสริมสร้างเครือข่ายระหว่างกันในภูมิภาค


ภาพ : กุณฑิกา พัชรชานนท์

  • พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วยความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของแผนยุทธศาสตร์ฯ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ มาตรการเร่งด่วน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ และรายชื่อคณะผู้จัดทำ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าควรปรับแก้ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ให้มีความชัดเจน รัดกุม กระชับ ครอบคลุม และถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือระเบียบปฏิบัติ ในส่วนของมาตรการเร่งด่วนและการนำแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องมีการหารือในลักษณะบูรณาการกับองค์กรหลัก เพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้รับทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอง

ทั้งนี้ หลังจากที่ รมว.ศึกษาธิการ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นแนวทางในการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการ ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการดำเนินการภายหลังปี 2558 อย่างเป็นทางการแล้ว ก็จะมีการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานเป็นระยะต่อไป

นอกจากนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบให้คณะทำงานแปลสโลแกน “เสริมสร้างความเข้าใจ ใฝ่รู้ภาษา มุ่งพัฒนาสัมพันธ์ รู้เท่าทันเทคโนโลยี สานสามัคคีอาเซียน” เป็นภาษาอังกฤษ นำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ในระดับสากลต่อไปด้วย

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
Published 20/2/2558