ส่องความสามารถภาษาอังกฤษเด็กไทย

รายการ “ทันข่าวเช้าช่อง Mono29” วันนี้ (28 ก.พ.62) ตอน “ส่องความสามารถภาษาอังกฤษเด็กไทย” พบกับ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ. และ รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธาน กพฐ.

“พูดถึงการยกระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษของผู้เรียนครู (ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยต่อไปทุกมหาวิทยาลัยต้องกำหนดเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในแต่ละสาขาส่งให้ ศธ.พิจารณาแนวดำเนินการระยะสั้น-ระยะยาวให้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อให้ครูและเด็กตื่นตัวในเรื่องนี้้มากขึ้น ต่อไปเด็กไทยทั้งหมดจะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษติดตัวเค้าไปตลอดชีวิต เพราะเด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกอยู่แล้ว เพียงแต่อย่าแพ้เค้าเพียงแค่ภาษาอังกฤษ

ในขณะที่คณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษาสู่สากล สพฐ. เห็นว่าเรายังขาดเรื่องของการสรา้งคุณภาพทางภาษาอย่างแท้จริง เด็กที่เข้ามาไม่มีการทดสอบภาษา ครูที่รับเข้ามาก็ไม่มีการทดสอบ ต่อไปคณะอนุกรรมการชุดนี้จะเข้ามาช่วยโรงเรียน EP/IP ให้เข้มขึ้นกว่าเดิมไปสู่ระดับสากล เน้นการช่วยเหลือ เช่น คัดอาจารย์ที่มีคุณภาพเข้ามา ช่วยโรงเรียนให้เรียนภาษาอังกฤษอย่างแท้แจริง ไม่ใช่เรียนภาษาไทยแต่ไปสอนด้วนภาษาอังกฤษ ในขณะที่โรงเรียนทั่วไปจะยกระดับคุณภาพ English for All ที่ ศธ.ดำเนินการอยู่แล้วไปพร้อมกันด้วย”

The Morning – ส่องความสามารถภาษาอังกฤษเด็กไทย

ทันข่าวเช้า Good Morning Thailand 28-02-62