หนังสือ ทำดีถวายพ่อ ชีวิตเพียงพอ

ทำดีถวายพ่อ ชีวิตเพียงพอ


         หนังสือทำดีถวายพ่อ ชีวิตเพียงพอเล่มนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก และปลูกฝังคุณธรรมของคนในชาติโดยได้นำเสนอเรื่องราวในด้านต่างๆ ที่พสกนิกรของพระองค์ได้เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในการทำความดีโดยน้อมนำแนวพระราชดำริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนการปลูกฝังให้แก่เด็ก นักเรียน ครู อาจารย์และประชาชน        เนื้อหาประกอบด้วย 


       1. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
       2. ต้นแบบชีวิตพอเพียง
       3. สอนคุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียงผ่านนิทาน
       4. การสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรม
       5. ทำดีมีคุณธรรม ตามรอยพระยุคลบาท
       6. เกษียณอย่างพอเพียง ตามรอยพ่อของแผ่นดิน


แหล่งที่มา :
1.ดร.จรวยพร  ธรณินทร์
2.
สำนักกิจการพิเศษ