หนังสือ "นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ"

ในโอกาสที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการบริหารงานให้กับส่วนราชการหลักในสังกัดอย่างต่อเนื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และสำนักงานรัฐมนตรี จึงได้รวบรวมแนวนโยบายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบไว้ในโอกาสต่าง ๆ มาจัดทำเป็นหนังสือ “นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์)” เพื่อเผยแพร่สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัด รวมทั้งสาธารณชนทั่วไป และเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติต่อไปให้บังเกิดผลต่อไป


Download หนังสือ “นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์)” ได้ที่ด้านล่างค่ะ