หนึ่งปีที่ผ่านมา และความก้าวหน้าต่อไป

“หนึ่งปีที่ผ่านมา และความก้าวหน้าต่อไป”


 “หนึ่งปีที่ผ่านมา และความก้าวหน้าต่อไป” เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์) ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ รวมทั้งการระดมสรรพกำลังทุกแห่ง กำลังสติปัญญาและประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาการศึกษากับหน่วยงานที่รับผิดชอบให้บังเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายการศึกษาของชาติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เป็นรากฐานการศึกษาที่มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ


 


เอกสารฉบับนี้มีทั้งหมด 2 ไฟล์  สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ด้านล่าง


แหล่งที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.