หลักสูตรการอบรมความรู้ภาษาจีนในประเทศไทยตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดอบรมความรู้ภาษาจีนเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ให้แก่ครูสอนภาษาจีนในช่วงปิดภาคเรียน เดือนมีนาคม – เมษายน 2551 นั้น   ขอแจ้งรายละเอียดหลักสูตรการอบรมความรู้ภาษาจีน ดังนี้  


] รายละเอียดหลักสูตร


การอบรมความรู้ภาษาจีนในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตรดังต่อไปนี้
หลักสูตรระดับพื้นฐาน


(150 ชั่วโมง)


หลักสูตรระดับกลาง


(150 ชั่วโมง)


หลักสูตรระดับสูง


(150 ชั่วโมง)


– การออกเสียงและสัทอักษรพินอิน


– บทสนทนาในชีวิตประจำวัน


– คำศัพท์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน


– การฟัง-พูด-อ่าน-เขียนภาษาจีนระดับพื้นฐาน


– การออกเสียงและสัทอักษรพินอิน (ทบทวน)


– ไวยากรณ์จีน


– คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน


– การฟัง-พูด-อ่าน-เขียนภาษาจีนระดับกลาง


– วัฒนธรรมจีนกับวิถีชีวิตปัจจุบัน


– เทคนิคการสอนภาษาจีนเบื้องต้น


– เทคนิคและวิธีการสอนภาษาจีนสำหรับนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา


– ไวยากรณ์จีนระดับกลาง


– คำศัพท์เฉพาะสาขาวิชา หรือคำศัพท์ที่จำเป้นในการเรียนระดับสูง


– การฟัง-พูด-อ่าน-เขียนภาษาจีนระดับสูง


– วัฒนธรรมจีนกับวิถีชีวิตปัจจุบัน  


] การแบ่งชั้นเรียน


ในแต่ละหลักสูตร  หน่วยที่จัดการอบรมแต่ละแห่ง จะดำเนินการทดสอบความรู้ (ทำแบบทดสอบ สัมภาษณ์ หรืออื่นๆ) เพื่อจัดผู้เรียนเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสมกับระดับพื้นฐานความรู้ภาษาจีนของตนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้


] หน่วยงานที่จัดอบรมภาษาจีน

1. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ 


   ชั้น 7 อาคารปัญญจภูมิ 1  ถนนสาทรใต้  กรุงเทพฯ


   โทรศัพท์  02-679-0038-9 ต่อ 5105 (ดาวน์โหลดแผนที่)


4. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (สุพรรณบุรี)


   สถาบันขงจื๊อ สุพรรรณบุรี


   โทรศัพท์ 02-244-5800    (ดาวน์โหลดแผนที่)


2. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย


   โทรศัพท์  053-917-0935. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)


   คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 4


   โทรศัพท์ 074-286-686 (ดาวน์โหลดแผนที่)


3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


   อาคารสถาบันภาษา


   โทรศัพท์ 053-943-759


6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ภูเก็ต)


   อาคารสถาบันขงจื๊อ ภูเก็ต


   โทรศัพท์ 076-251-154 (ดาวน์โหลดแผนที่)


      

                           
               


           


            สถาบันการแปล  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  


            สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โทรศัพท์: 02-288-5748  อีเมล: bdctran@yahoo.comแหล่งที่มา/ผู้ส่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน