หลักสูตรกีฬา-การเป็นเจ้าบ้านที่ดี

ศธ.-กก.ประชุมพัฒนาหลักสูตรกีฬาและมัคคุเทศก์

ศึกษาธิการ – พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหารือกับนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรกีฬาและการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองกระทรวงร่วมประชุม

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า การประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับการนำกิจกรรมกีฬามาใช้เป็นกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อจะส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาออกกำลังกายและเล่นกีฬามากขึ้น ซึ่งโดยปกติหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ได้กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นเวลา 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์อยู่แล้ว

ดังนั้น กิจกรรมกีฬาที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ คงจะไม่ใช่การเรียนกฎกติกาเหมือนชั่วโมงเรียนปกติ แต่ควรเป็นกิจกรรมกีฬาในลักษณะของเกมส์ ที่สามารถเล่นได้แบบแยกชั้นหรือเล่นแบบคละชั้น เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้กฎกติกา มีความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง เป็นต้น ซึ่งได้ขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวบรวมรายละเอียดประเภทกีฬาที่จะให้การสนับสนุนพร้อมทั้งระบุเวลาที่จะต้องจัดกิจกรรม ส่งมายังกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวบรวมจัดทำเป็นเมนูกิจกรรมต่อไป

ในส่วนของการผลิตครูพลศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ที่กำลังขาดแคลนครูพลศึกษาที่จบตรงสาขาประมาณ 20,000 คน ซึ่งขณะนี้มีครูที่ผ่านการอบรมของเครือข่ายสถาบันการพลศึกษา 16 วิทยาเขตและกลับไปสอนในโรงเรียนแล้วเพียง 10,000 คน ทำให้ยังมีครูที่ไม่ได้จบพละโดยตรงและสอนโดยใช้ประสบการณ์อยู่อีกจำนวนมาก ดังนั้นจะได้มีความร่วมมือกันเพื่อพัฒนาและอบรมครูกลุ่มนี้ให้มีความรู้ตรงตามหลักสูตรเช่นเดียวกันต่อไป

นอกจากนี้ ทั้งสองกระทรวงจะร่วมกันพัฒนาและจัดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการให้มีความเข้มข้นมากขึ้น ใน 2 ส่วน คือ 1) มัคคุเทศก์ทั่วไป ซึ่งรับผู้ที่จบระดับปริญญาตรีมาเข้าหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 2) มัคคุเทศก์ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผลิตอยู่ในหลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นมัคคุเทศก์น้อย มัคคุเทศก์ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในส่วนนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะมาช่วยส่งเสริมให้เข้มแข็งขึ้นทั้งในเชิงปริมาณที่ต้องมีความเพียงพอกับความต้องการ และในเชิงคุณภาพที่จะต้องมีการอบรมภาษาต่างประเทศที่กำลังขาดแคลน อาทิ ภาษารัสเซีย ภาษาเกาหลี เป็นต้น

ในขณะเดียวกัน แนวโน้มการท่องเที่ยวในปี 2559 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 30 ล้านคนตลอดปี แต่ในความเป็นจริงมีมัคคุเทศก์ที่สามารถทำงานได้จริงเพียง 20,000 คนเท่านั้น จึงได้ขอให้มีการรวบรวมข้อมูลความขาดแคลนมัคคุเทศก์ทั้งจำนวน ภาษา และความต้องเฉพาะ เช่น ความต้องการเฉพาะต่างประเทศ เฉพาะพื้นที่

รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงการปลูกฝังการเป็นเจ้าบ้านที่ดีว่า ในอนาคตจะมีการขยายการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นมากขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเองให้มาเที่ยว โดยต่อยอดกับการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์น้อยในท้องถิ่น ที่นอกจากจะอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับความรู้ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของตนเองแล้ว จะเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ รองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค ในขณะเดียวกันก็จะปลูกฝังจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดีไปพร้อมๆ กันด้วย

ภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
5/10/2558