หลักสูตรอบรม ของ สวทช. ประจำเดือน มิถุนายน 2556

หลักสูตรอบรม ของสถาบันวิทยาการ สวทช. ประจำเดือน มิถุนายน 2556

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
G4X 1 ส.ค.-3 ต.ค. 56 
(อบรมทุกวันพฤหัสบดี)
 
280,000
ITM

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

1 ส.ค.-13 ก.ย. 56 (อบรมทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์)

99,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2642 5001 ต่อ 211-216
หรือ E-mail: 

 

รหัส หลัก สูตร วันที่อบรม ราคา
ERP4TOP

สัมมนาการเลือกและใช้ระบบ ERP ให้ประสบความสำเร็จสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ERP for Top Management)

5 มิ.ย. 56 4,200
ERP4Vendor ERP Essentials for Vendors 17-21 มิ.ย. 56 23,540
ERP4User ERP Essentials for User 9, 16-17 ก.ค. 56 16,585

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2642 5001 ต่อ 211-212 และ 217-219
หรือ E-mail: 

 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
CFS การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ด้านการบ ริการ(Carbon Footprint of Services) 24-26 มิ.ย. 56  12,000
FSB ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง อาทิตย์ขั้นพื้นฐาน (Fundamental Solar Farm Business)  8-11 ก.ค. 56 35,000
LCA หลักการประเมิน วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 
(Life Cycle Assessment)
14-16 ส.ค. 56 12,000
CFP การประเมินคาร์บอน ฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Foortprint of Products) 21-23 ส.ค. 56 12,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2642 5001 ต่อ 213-215
หรือ E-mail: 

 

สำหรับท่าน ที่พลาดโอกาสในรอบเดือนเมษายน  
จะมีการจัดสอบอีกครั้งในเดือน ตุลาคม 2556
พร้อมกันทั่ว ประเทศในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม นี้
 
ท่านสามารถ ติดตามข่าวสารได้ที่

สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้าน ไอทีด้วยมาตรฐานสากล 
อีกหนึ่งความพร้อมของคนไทยที่ก้าวสู่ ASEAN 2015 
กับ “โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2642 5001 ต่อ 321-324
หรือ E-mail: 

 

รหัส หลักสูตร วัน ที่อบรม ราคา
XLS015 Intermediate Excel 2007/2010 for Special Function and Database (Level I) เน้นการประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น และเครื่องมือในการบริหารจัดการฐานข้อมูล 10-12 มิ.ย. 56   11,000
MVS001 การพัฒนา HTML 5 ด้วย Microsoft Visual Studio 2010 10-14 มิ.ย. 56 19,500
NWA001 Understanding Network Fundamentals 12-14 มิ.ย. 56 11,000
ITM008 Change Management for IT Implementation Project 13-14 มิ.ย. 56 7,500
DBM023 Programming and Implement SQL Server 2008 Database 17-21 มิ.ย. 56 17,500
NWA059 Implementing Windows Server 2008 Security and Certificates 17-21 มิ.ย. 56 22,000
NWA046 Implementing Vmware vSphere 4.0 (Install, Configure, Manage) 17-21 มิ.ย. 56 19,500
XLS016 Advanced Excel 2007/2010 for Design Macro and VBA Programming เน้นการสร้าง Macro การเขียนโปรแกรม VBA และ การพัฒนาระบบงาน 17-21 มิ.ย. 56 17,000
ITM027 แบบมาตรฐานความปลอดภัยบน ISO/IEC 27000 24-26 มิ.ย. 56 11,500
CTR002 Report and Query with Crystal Report Programming : การสร้างรายงานแบบต่างๆ จากฐานข้อมูลและเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมรายงานสำหรับ Application โปรแกรมเมอร์ 24-28 มิ.ย. 56 15,000
MDB006 Fundamentals Access 2010 (2007) for Database Management พื้นฐาน
การสร้างและบริหารฐานข้อมูลด้วย Access
24-28 มิ.ย. 56 17,000
NWA054 Network & Internet Security for IT Professionals 24-28 มิ.ย. 56 19,500

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2642 5001 ต่อ 111-112

หรือ E-mail: