หลักสูตร EP ของ รร.โยธินบูรณะ

เยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตร EP ที่ รร.โยธินบูรณะ

โรงเรียนโยธินบูรณะ – นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนโครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program : EP) และนิทรรศการวิชาการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 โดยมีนายอดิศักดิ์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โรงเรียนโยธินบูรณะนับเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนโครงการภาคภาษาอังกฤษ English Program (EP) มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 และได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของ EP เพื่อเผยแพร่โครงการไปยังโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดระยะเวลากว่า 18 ปี โดยโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  (World Class Standard School) และสอนทุกรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นวิชาภาษาไทยและวิชาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่า “มุ่งสู่สากล ดำรงตนแบบไทย” (Education to International Standards While Maintaining and Preserving Thai Culture)

ปัจจุบัน ในการจัดการเรียนการสอนโครงการภาคภาษาอังกฤษ มีทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาที่สอนประกอบด้วยวิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้, เน้นวิชาภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น ทั้งไวยากรณ์ การอ่าน การเขียน การฟัง การพูด และสัทศาสตร์ (English Phonetics) โดยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนวิชา 3D Animation และภาษาจีนเพิ่มเติม ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการเรียนการสอน 3 แผนการเรียน ได้แก่ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ-จีน/ญี่ปุ่น โดยมีระบบตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการเป็นประจำทุกปีในทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็น CU-TEP, TU-GET, Oxford Online Placement Test, Cambridge online Placement Test เป็นต้น

จากการเยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานวิชาการของนักเรียน พบว่านักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก มีความรู้ด้านวิชาการทั้งวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สามารถคิดวิเคราะห์ได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง อีกทั้งยังมีรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งภาคปกติและภาคภาษาอังกฤษตามคณะที่ต้องการได้ 100% ทุกปี สอบชิงทุนการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ชนะการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ และชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น

โรงเรียนโยธินบูรณะเดิมชื่อ “โรงเรียนมัธยมโยธินบูรณะ” สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2479 บนเนื้อที่ 9 ไร่ โดยเป็นการรวมโรงเรียน 2 แห่งคือโรงเรียนมัธยมวัดสะพานสูงกับโรงเรียนวัดจันทรสโมสร และย้ายนักเรียนมาเรียนที่เดียวกัน ในปีแรกเปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้แก่นักเรียนชายล้วนจำนวน 516 คน ใน 18 ห้องเรียน และมีครู 22 คน ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนโยธินบูรณะจนถึงปัจจุบัน”


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
12/1/2559