หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ


 src=


 1. ใช้พยัญชนะต้นของพยางค์แรกของคำเป็นตัวย่อ

  1.1 ถ้าเป็นคำคำเดียวให้ใช้ตัวย่อตัวเดียว แม้ว่าคำนั้นจะมีหลายพยางค์ก็ตาม

  ตัวอย่าง


  • 5 วา = 5 ว.

  • จังหวัด = จ.

  • 3.00 นาฬิกา = 3.00 น.

  • ศาสตราจารย์ = ศ.


 2. 1.2 ถ้าใช้ตัวย่อเพียงตัวเดียวแล้วทำให้เกิดความสับสน อาจใช้พยัญชนะต้นของคำถัดไปเป็นตัวย่อด้วยก็ได้

  ตัวอย่าง


  • ทหารบก = ทบ.

  • ตำรวจ = ตร.

  • อัยการ = อก.


 3. ถ้าเป็นคำสมาสให้ถือเป็นคำคำเดียว และใช้พยัญชนะต้นของพยางค์แรกเพียงตัวเดียว

  ตัวอย่าง


  • มหาวิทยาลัย = ม.

  • วิทยาลัย = ว.


 4. ถ้าเป็นคำประสม ใช้พยัญชนะต้นของแต่ละคำ

  ตัวอย่าง


  • ชั่วโมง = ชม.

  • โรงเรียน = รร.


 5. ถ้าคำประสมประกอบด้วยคำหลายคำ มีความยาวมาก อาจเลือกเฉพาะพยัญชนะต้นของคำที่เป็นใจความสำคัญ ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 4 ตัว

  ตัวอย่าง


  • คณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ = กปร.

  • สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ = สปช.


 6. ถ้าใช้พยัญชนะต้นของแต่ละคำแล้วทำให้เกิดความสับสน ให้ใช้พยัญชนะต้นของพยางค์ถัดไปแทน

  ตัวอย่าง


  • พระราชกำหนด = พ.ร.ก.

  • พระราชกฤษฎีกา = พ.ร.ฎ.


 7. ถ้าพยางค์ที่มี ห เป็นอักษรนำ เช่น หญ หล ให้ใช้พยัญชนตัวที่ออกเสียงเป็นตัวย่อ

  ตัวอย่าง


  • สารวัตรใหญ่ = สวญ.

  • ทางหลวง = ทล.


 8. คำที่พยัญชนะต้นเป็นอักษรควบกล้ำหรืออักษรนำ ให้ใช้อักษรตัวหน้าตัวเดียว

  ตัวอย่าง


  • ประกาศนียบัตร = ป.

  • ถนน = ถ.

  • เปรียญ = ป.


 9. ตัวย่อไม่ควรใช้สระ ยกเว้นคำที่เคยใช้มาก่อนแล้ว

  ตัวอย่าง


  • เมษายน = เม.ย.

  • มิถุนายน = มิ.ย.

  • เสนาธิการ = เสธ.

  • โทรศัพท์ = โทร.


 10. ตัวย่อต้องมีจุดกำกับเสมอ ตัวย่อตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปให้จุดที่ตัวสุดท้ายเพียงจุดเดียว ยกเว้นตัวที่ใช้กันมาก่อนแล้ว


  ตัวอย่าง


  • ตำบล = ต.

  • รองศาสตราจารย์ = รศ.

  • พุทธศักราช = พ.ศ.


 11. ให้เว้นวรรคเล็กหน้าตัวย่อทุกแบบ

  ตัวอย่าง


  • ประวัติของ อ.พระนครศรีอยุธยา

  • มีข่าวจาก กทม.ว่า


 12. ให้เว้นวรรคระหว่างกลุ่มอักษรย่อ

  ตัวอย่าง


  • ศ. นพ.

  • รศ. ดร.


 13. การอ่านคำย่อ ต้องอ่านเต็ม

  ตัวอย่าง


  • 05.00 น. อ่านว่า ห้า-นา-ลิ-กา

  • อ.พระนครศรีอยุธยา อ่านว่า อำ-เพอ-พระ-นะ-คอน-สี-อะ-ยุด-ทะ-ยา
  ยกเว้นกรณีที่คำเต็มนั้นยาวมากและคำย่อนั้นเป็นยอมรับกันทั่วไปแล้ว อาจอ่านตัวย่อเรียงตัวไปก็ได้

  ตัวอย่าง


  • ก.พ. อ่านว่า กอ-พอ

ที่มาข้อมูล : www.royin.go.th


ที่มาเว็บ/ภาพ : myfirstbrain