หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  รายละเอียให้ดาวน์โหลดได้ดังนี้


1)หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  จำนวน 1 ชุด


2)แบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลารกรทางการศึกษาและเลื่อนวิทยฐานะ จำนวน 1 ชุด


3)แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมินของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ จำนวน 1 ชุด