หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการวิทยาลัยชุมชน

เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๗

รายละเอียด รายละเอียดตามเอกสารแนบ